Female Caprella mutica

Female Caprella mutica
Photographer: Ashton, Gail